پورتال

جامع صنایع غذايي آرايشي

بهداشتي دارويي و کشاورزي ایران

قوانین و مقررات
با توجه به اينکه سايت سيوا بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌نمايد، لذا رعايت کليه قوانين کشور جمهوري اسلامي ايران و قانون جرائم رايانه اي ضروري مي‌باشد.
موضوع ماده ?? قانون جرايم رايانه اي به صورت زير آمده است:
الف) محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي
1-  اشاعه فحشاء و منکرات (بند?   ماده? ق. .م)
2-  تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي (بند ب ماده ??  قانون ج.ر  و ماده ??? ق.م.ا)
3-  انتشار، توزيع ومعامله محتواي خلاف عفت عمومي (مبتذل و مستهجن) (بند?  ماده? ق.م وماده ?? قانون ج.ر)
4-  تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل ( ماده ??  قانون جرايم رايانه اي)
5-  استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن ومرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. (بند?? ماده? ق.م)
ب) محتواي عليه مقدسات اسلامي
?-  محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي (بند?ماده? ق.م)
?-  اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن (بند ? ماده? ق.م وماده ??? ق. م.ا)
?-  اهانت به هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) ( ماده ??? ق. م.ا)
?-  تبليغ  به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف ومخالف اسلام (بند?  ماده? ق.م)
?-  نقل مطالب از نشريات ورساناها واحزاب و گروههاي داخلي و خارجي منحرف ومخالف اسلام به نحوي که تبليغ ازآنها باشد. (بند?  ماده? ق.م)
?-  اهانت به امام خميني(ره) وتحريف آثار ايشان (ماده??? ق .م.ا)
?-  اهانت به مقام معظم رهبري (امام خامنه اي) وساير مراجع مسلم تقليد (بند ?  ماده? ق.م)
ج) محتواي عليه  امنيت وآسايش عمومي
?-  تشکيل جمعيت، دسته، گروه در فضاي مجازي (سايبر) باهدف برهم زدن امنيت کشور (ماده ??? ق.م..ا)
?-  هر گونه تهديد به بمب گذاري (ماده ???ق.م..ا)
?-  محتوايي که به اساس جمهوري اسلامي ايران  لطمه وارد کند (بند?  ماده? ق.م)
?-  انتشار محتوي  عليه اصول قانون اساسي. (بند??   ماده? ق.م)
?-  تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده??? ق .م.ا)
?-  اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي وقومي (بند ?  ماده? ق.م)
?-  تحريک يا اغواي مردم به جنگ و کشتار يکديگر (ماده ??? ق.م.ا)
?-  تحريک نيروهاي رزمنده يا اشخاصي که به نحوي ازآنها در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي (ماده??? ق.م..ا)
?-  تحريص وتشويق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت ومنافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از کشور (بند?   ماده? ق.م)
??-  تبليع به نفع گروهها وسازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده??? ق .م.ا)
??-  فاش نمودن وانتشارغير مجاز اسناد و دستورها ومسايل محرمانه و سري دولتي وعمومي (بند ?  ماده? ق.م ومواد ?و? ‌قانون  مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي وماده ? قانون ج.ر)
??-  فاش نمودن وانتشار غير مجاز اسرار نيروهاي مسلح (بند ?  ماده? ق.م)
??-  فاش نمودن وانتشار غير مجاز نقشه و استحکامات نظامي (بند ?  ماده? ق.م)
??-  انتشار غير مجاز مذاکرات  غيرعلني مجلس شوراي اسلامي (بند?   ماده? ق.م)
??-  انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غيرعلني دادگستري وتحقيقات مراجع قضايي(بند ?  ماده? ق.م)
??-  انتشار محتوايي که از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد.
د) محتواي عليه مقامات ونهادهاي دولتي و عمومي
?-  اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتي و عمومي. (بند?  ماده? ق.م ومواد ???و???ق.م.ا)
?-  افترا به مقامات، نهادها وسازمان هاي حکومتي و عمومي. (بند?   ماده? ق.مطبوعات و??? ق.م.ا)
?-  نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها وسازمانهاي حکومتي.(بند??  ماده? ق.م و ??? ق.م. ا)
ه) محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار مي رود ( محتواي مرتبط با جرايم رايانه اي)
?-  انتشار يا توزيع ودر دسترس قراردادن يامعامله داده ها يانرم افزارهاي که صرفاً براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار  مي رود. ( ماده ??  قانون ج.ر)
?-  فروش انتشار يا در دسترس قراردادن غيرمجاز گذر واژه ها وداده هايي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي ياعمومي رافراهم مي کند. ( ماده ??  قانون ج.ر)
?-  انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف واخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي ومخابراتي. ( ماده ??  قانون ج.ر)
?-  آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه اي. (ماده??   قانون ج.ر)
?-  انتشار فيلتر شکن ها وآموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ (بند ج ماده ??  قانون ج.ر)
?-  انجام هرگونه فعاليت تجاري واقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شرکت هاي هرمي.(قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور وساير قوانين
ز) محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي
?-  انتشار وسرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه (مواد مختلف ق. م.ا و  قانون ج.ر)
?-  معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز. (ماده ? قانون نحوه مجازات.اشخاصي که در امور سمعي وبصري فعاليت غير مجاز دارند)
?-  عرضه تجاري آثار سمعي وبصري  بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (ماده ? قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند)
?-  تشويق وترغيب  به نقض حقوق مالکيت معنوي (ماده ? قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاي رايانه اي وماده ?? قانون تجارت الکترونيکي)
 و)  محتوايي که تحريک،ترغيب ،يا دعوت  به ارتکاب جرم مي کند( محتواي مرتبط با  سايرجرايم)
?-  انتشار محتوي حاوي تحريک،ترغيب ،يا دعوت به اعمال خشونت آميز وخود کشي(ماده ??  قانون ج.ر)
?-  تبليغ وترويج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسيگار (ماده ? قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات ????)
?-  باز انتشار و ارتباط (لينک) به محتواي مجرمانه تار نماها ونشاني هاي اينترنتي مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه هاي وابسته به گروهها و جريانات منحرف و غير قانوني.
?-  تشويق  تحريک وتسهيل ارتکاب جرائمي که داراي جنبه  عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم،‌ تخريب اموال عمومي، ارتشاء اختلاس، کلاهبرداري، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلي و غيره. ( ماده ?? ق.م.ا)
?-  تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند ?  ماده? ق.م)
لطفا قبلا از هر گونه اقدامي از صحت آگهي هاي درج شده اطمينان پيدا کنيد سيوا صرفا پايگاهي براي معرفي قانون مند مي باشد و صحت آگهي ها را تاييد يا رد نمي کند و مسئوليتي در اين زمينه ندارد.


چگونه خريد امن تري داشته باشيد :
 
•    از کساني خريد کنيد که امکان ملاقات حضوري با آنها پيش از انجام معامله وجود داشته باشد.
•    هرگز پيش از دريافت کالا هزينه‌اي پرداخت نکنيد.
•    اگر فروشنده اطلاعات شخصي يا اطلاعات حساب بانکي خود را ارائه کرد،‌ دليل کافي براي اعتماد شما به ايشان نيست، ممکن است اطلاعات شخص ديگري مورد سوء‌استفاده قرار گرفته باشد.
•    در صورت امکان، پس از خريد کالا رسيد کتبي معتبر از فروشنده دريافت کنيد.
•    مراقب باشد زمانيکه قيمت و شرايط ارائه شده بيش از حد عالي به نظر مي‌رسد.
•    به هر دليل اطلاعات شخصي و يا اطلاعات حساب بانکي خود را دراختيار ديگران قرار ندهيد.
•    زمانيکه مي خواهيد مبلغ قابل توجهي را به کسي که نمي‌شناسيد، بپردازيد. سعي کنيد در محلي امن مانند پايگاه‌هاي پليس يا شعب بانک‌ها قرار بگذاريد.
•    بهتر است نقدي معامله کنيد. چک و سفته ممکن است نقد نشوند.
•    در مورد برخي کالاها بهتر است درخواست فاکتور خريد و احياناً بسته‌بندي اوليه را از فروشنده داشته باشيد.
•    بهتر است قبل از تحويل کالا در ازاي چک‌هاي رمزدار بانکي، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمينان حاصل کنيد.
 
 
شرايط مشاهده و استفاده از آگهي ها :
 
هرگونه استفاده از سيوا به معني پذيرفتن شرايط مندرج در اين سايت است. سيوا هيچ توافقي با کاربران خارج از اين شرايط نداشته و نخواهد داشت. شرايط زير مربوط به کساني است که به هر شکلي از آگهي‌هاي منتشر شده‌ در سيوا استفاده مي‌کنند.
 
•    طبق ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون حمايت از مصرف کنندگان، مسئوليت تبليغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهي است.
•    تلاش سيوا بر نشر آگهي‌ها با اطلاعات صحيح و درست است اما نمي‌تواند صحت آگهي‌ها را تضمين نمايد و هيچ‌گونه تعهد يا مسئوليتي در قبال آگهي‌ها برعهده نمي‌گيرد.
•    سيوا هيچ قرارداد، تعهدنامه يا سندي را با آگهي‌دهندگان حقيقي يا حقوقي منعقد نمي‌کند. کاربرانِ سيوا در هر لحظه قادر به ويرايش آگهي خود هستند، بنابراين سيوا، هيچ‌گونه مسئوليتي را در قبال هر نوع آگهي درج شده در سايت نمي‌پذيرد و صرفاً مطالب درج شده توسط کاربران را نمايش مي‌دهد.
•    سيوا مختار است هر گونه پيام، آگهي يا عکسي که به اين سايت ارسال مي‌کنيد يا هر حساب کاربري و اطلاعات ديگري که مربوط به شما يا ايجاد شده توسط شما باشد را هر زماني و به هر شکلي که ضروري بداند حذف نمايد.
•    آگهي‌هاي سيوا با هزينه‌ گردانندگان سايت جمع‌آوري، نظارت، مرتب‌سازي و توزيع شده است و حق حذف آگهي‌ها در هر زمان به ارسال‌کننده آگهي داده شده است. استفاده کننده از سيوا حق کپي‌برداري از اطلاعات آگهي‌دهنده، نوشتار و تصاوير آگهي‌هاي ارسال شده به سيوا را چه به شکل دستي و يا خودکار نخواهد داشت و انجام اين موارد پيگرد قانوني دارد.
•    قوانين جمهوري اسلامي ايران بر تعبير، تفسير، اجرا و تأثير اين توافق‌نامه حاکم خواهند بود.
 
 
پيام پليس :
 
لطفا پيش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا يا خدمات ارائه شده، به صورت حضوري اطمينان حاصل نماييد. همچنين بهتر است قبل از تحويل کالاي خود در ازاي چک‌هاي رمزدار بانکي، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمينان حاصل نماييد.
 
 
*** سيوا هيچ‌گونه منفعت و مسئوليتي در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه دقيق صفحه قوانين و مقررات، آسوده‌تر معامله کنيد. ***
با سپاس فراوان از توجه تان، سايت سيوا